Snoeten

Over Snoeten.nl

Snoeten.nl

December 2013 - Snoeten.nl is het online snoetenboek vol met krabbels, gadgets, persoonlijke thema's, blogs, wie-wat-waar en leuke groepen!

Sponsoren

Een sponsor met een product of dienst welke bij Snoeten.nl past is altijd welkom!

Neem contact op met Nick

Portemonnee

Sinds 1 januari 2024 geldt een andere manier voor het online houden van Snoeten.nl. Deze aanpassing is nodig omdat de hoofdsponsor (webmaster) geen financiele ruimte meer heeft voor de duur van minimaal 12 maanden.

De nieuwe manier vraagt ook om transparantie. Alle inkomsten en uitgaven worden sinds 1 januari 2024 bijgehouden en blijven openbaar voor degenen met Plus of een donateurstatus. Het beschikbare bedrag is altijd in te zien.

Bekijk de portemonnee

Een donatie doen

Over Snoeten.nl

Deze bedragen zijn per maand en inclusief 21% btw.
Server
VPS 000,00
Hardware
Extra schrijfruimte 00,00
Extra CPU 00,00
Software
DirectAdmin 0,00

Over Snoeten.nl

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Tegoedpunten
Het virtuele geld waarmee sommige betaalde Diensten kunnen worden afgenomen;
Content
Alle tekst, grafische afbeeldingen, foto's, geluid, muziek, video's, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts, games en alle andere materialen die in of door middel van de Website worden gepubliceerd, dan wel die door een gebruiker gedownload of geüpload kunnen worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
Diensten
Alle diensten die via de Website ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van de Website, het downloaden en uploaden van Content, alsmede alle overige diensten die worden aangeboden op de Website;
Diensten van derden
De Diensten die door een derde partij worden aangeboden op de Website;
Gebruikerscontent
Alle Content die door een gebruiker van de Diensten aan Website ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van de Website;
Website
Onder meer toegankelijk via de onderstaande domeinnamen, Apps of Api's: Snoeten.nl

Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. Website kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.
 2. Je staat er jegens Website voor in dat de informatie die je aan Website verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement.
 3. Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.
 4. Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de Diensten met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die via jouw account worden verricht. Indien en zodra je vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van jouw account en/of identiteit dien je Website daarvan direct op de hoogte te stellen. Website is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Website en de overige gebruikers van de Diensten en je dient daaraan je volledige medewerking te verlenen.
 6. Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de help sectie.
 7. Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen. Voor verenigingen, bedrijven, scholen of spots kan een pagina worden aangemaakt. Profielen van bedrijven worden verwijderd.

Gebruik van de Diensten

 1. Je staat er jegens Website voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Diensten en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Website voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten.
 2. Het is uitsluitend toegestaan om via je eigen account gebruik te maken van de Diensten.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mag het gebruik dat je van de Diensten maakt niet:
  1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. inbreuk maken op rechten van Website of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  3. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
  4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Website te omzeilen;
  5. gericht zijn op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Website, de computersystemen en/of de databestanden van Website;
  6. een commercieel karakter hebben, tenzij Website hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
  7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Website en/of een derde.
 4. Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de Diensten maakt. Je bent jegens Website aansprakelijk voor ieder gebruik van de Diensten dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Website voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.
 5. Website voert standaard geen redactionele, inhoudelijke, technische of andersoortige controle uit op Gebruikerscontent. Bij gebruik van de Diensten ben je je er van bewust dat de Website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke Gebruikerscontent kan bevatten, en accepteer je uitdrukkelijk dat Website ter zake niet aansprakelijk is.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Content, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Website en/of bij haar licentiegever(s).
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Website je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden op de wijze en in het format zoals deze Content op de Website ter beschikking wordt gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content te op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of op enige andere wijze te gebruiken dan de hierboven genoemde wijze, tenzij Website of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Content is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
 4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Gebruikerscontent

 1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de Gebruikerscontent die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
 2. Door het beschikbaar stellen van Gebruikerscontent aan Website (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), verleen je automatisch aan Website een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook ten behoeve van de Diensten, alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden.
 3. De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Website de desbetreffende Gebruikerscontent verwijdert van de Website.
 4. Je erkent en stemt ermee in dat de Gebruikerscontent die je ter beschikking stelt aan Website gebruikt zal worden door andere gebruikers van de Diensten. Website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van de Diensten. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de Gebruikerscontent die je beschikbaar stelt aan Website door derden gebruikt wordt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Website is niet aansprakelijk voor handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.
 5. Door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen aan Website, sta je ervoor in dat:
  1. je bevoegd bent om deze Gebruikerscontent ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in artikel 5.2 te verstrekken;
  2. de Gebruikerscontent die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Website;
  3. je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of Gebruikerscontent ter beschikking te stellen; en
  4. je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de Gebruikerscontent die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
 6. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor de Gebruikerscontent die jij ter beschikking stelt. Website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig gebruik van deze Gebruikerscontent in overeenstemming met deze voorwaarden en jij vrijwaart Website voor alle aanspraken van derden terzake. Alle door Website gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
 7. Website behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen.

Verboden Gebruikerscontent

 1. In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van Gebruikerscontent die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de Website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Website is of bepaalde Gebruikerscontent wel of niet is toegestaan):
  1. gebruikerscontent die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  2. gebruikerscontent die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  3. gebruikerscontent die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. gebruikerscontent die naar de mening van Website in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
  5. gebruikerscontent waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
  6. gebruikerscontent waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
  7. gebruikerscontent waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Website of derden worden geschonden;
  8. gebruikerscontent waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
  9. gebruikerscontent waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Website commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
  10. gebruikerscontent waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  11. gebruikerscontent die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Website behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.

Kennisgeving onrechtmatige Content

 1. Website zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van de Diensten onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van de Diensten inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient:
  1. de URL te bevatten van waar de Content die naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de Website;
  2. een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
  3. contactinformatie te bevatten waar Website contact met je kan opnemen, zoals je naam en e-mail adres;
  4. een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
  5. te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
  6. indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreuk makend is.
 2. Website behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de Content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Website worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 4. Website behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Website bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Website en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Website lijdt, nog zal kunnen lijden of die Website dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 6. Website zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Betaalde diensten

 1. Een overeenkomst met betrekking tot de afname een betaalde Dienst komt tot stand op het moment dat je de bestelling plaatst onder ontbindende voorwaarde van acceptatie door Website. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Website dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van je bestelling aan je mededelen.
 2. De Dienst zal beschikbaar worden gesteld op het moment dat Website het op de Website vermelde bedrag voor de Dienst heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij de betreffende Dienst op de Website vermelde termijn. Wanneer je kiest voor betaling middels automatische incasso wordt de overeenkomst, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst conform artikel 9.1, kun je de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Je ontvangt dan het reeds betaalde abonnementsgeld voor de resterende betalingstermijn terug.
 4. Indien je, om welke reden ook, een betaalde Dienst niet wenst af te nemen, kun je de overeenkomst binnen 14 dagen na aangaan van de overeenkomst ontbinden door een e-mail te sturen via het contactformulier (de herroepingstermijn), tenzij de Dienst met jouw toestemming reeds beschikbaar is gesteld binnen deze 14 dagen. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Website is ontvangen, binnen 30 dagen na ontvangst van de e-mail op je rekening worden teruggestort.

Virtuele items

 1. Virtuele items (waaronder tevens verstaan Tegoedpunten) die, al dan niet tegen betaling of een andere tegenprestatie, aan jouw account worden toegevoegd blijven te allen tijde eigendom van Website, dan wel de derde partij die de betreffende Dienst aanbiedt. Je verkrijgt uitsluitend een licentie op het gebruik van deze items binnen de Dienst waarin deze wordt aangeboden.
 2. De administratie van Website geldt als doorslaggevend bewijs voor de virtuele items op je account. Virtuele items kunnen niet worden ingewisseld voor geld en er vindt geen restitutie of vergoeding plaats voor verkregen items.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen van betaalde Diensten die door Website worden aangeboden, zijn in euro's en inclusief BTW.
 2. Je betaalt voor de via de Website bestelde Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze, al dan niet via een derde leveranciers van betaaldiensten ("PSP"). Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde Dienst voor onbepaalde tijd zal Website de periodiek verschuldigde betalingen per kwartaal vooraf incasseren.
 3. In sommige gevallen is het mogelijk om te betalen met Tegoedpunten. Website kan nadere voorwaarden of limieten stellen aan het verkrijgen en het gebruik van Tegoedpunten. Met het verkrijgen van de Tegoedpunten wordt uitsluitend het recht verworven deze te gebruiken voor de afname van betaalde Diensten in de betreffende game conform de toepasselijke spelregels. Het is niet mogelijk de Tegoedpunten te gebruiken voor andere Diensten dan waarvoor zij zijn verstrekt.
 4. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal Website je vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen.
 5. Het storneren van een door Website (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting.
 6. Indien Website een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is Website gerechtigd de betaalde Dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door Website is ontvangen.
 7. Je kunt Website niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Behoudens in geval van ontbinding op grond van artikel 9.4 geeft Website geen geld terug of andere compensatie, voor welke reden dan ook. Indien je jouw account beëindigt (vrijwillig of onvrijwillig) gaan de door jou aangekochte betaalde Diensten verloren. Website verstrekt hiervoor geen enkele compensatie.

Inhoud, beschikbaarheid en stopzetten Diensten

 1. De Diensten worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden. Ondanks de continue zorg en aandacht die Website besteedt aan de inhoud en samenstelling van de Diensten, geeft zij geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Website dat de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten beschikbaar zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de Website en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat er meer akkoord dat Website niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Diensten.
 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Website ten dienste staan, is Website te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de verlening van een of meer Diensten aan jou (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, jouw Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
  1. je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
  2. we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Website kunnen toebrengen. Website zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 3. Indien jouw gebruik van een betaalde Dienst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Website.

Privacy

 1. Door het gebruik van de Diensten ben je gebonden aan ons Privacybeleid.
 2. Wanneer u Gebruikerscontent verstrekt en daarbij de privacy instelling "openbaar" gebruikt, betekent dit dat iedere bezoeker van de Website toegang heeft tot die Gebruikerscontent.

Diensten van derden

 1. De website bevat naast Diensten die worden aangeboden door Website, tevens Diensten van derdenen/of links naar websites van derden. De opname of aanwezigheid van Diensten van derden op de Website impliceert niet dat Website deze Diensten heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Website is niet verantwoordelijk voor deze Diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website. Voorts is Website niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) websites van derden waarnaar op de Website via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen.
 2. Op deze Diensten van derden zijn in aanvulling op deze gebruikersvoorwaarden de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing. Door gebruik te maken van de betreffende Dienst ga je akkoord met deze voorwaarden.

Wijzigingen

 1. Website heeft het recht om de Diensten en deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de Website. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Overige bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 2. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Over Snoeten.nl

Privacybeleid

Website is een netwerk van vrienden. Met je informatie gaat Website om zoals je van je vrienden mag verwachten. Website neemt jouw privacy dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Snoeten altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Website werkt ook samen met belangenorganisaties en neemt deel aan verschillende initiatieven op het gebied van de bescherming van privacy.

In dit document wordt het Privacybeleid van Website uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op leden van Website als op niet-leden. Website raadt je daarom aan dit Privacybeleid aandachtig door te nemen.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Website?

 1. Account
  1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Website aanbiedt, moet je een persoonlijk Website account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en gebruikersnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van Website gebruik te kunnen maken. Alleen bij het aanmaken van een zakelijk account moet ook een telefoonnummer worden ingevuld en de bedrijfsvorm worden aangegeven.
  2. Als je dat wilt, kun je meer informatie over jezelf aan je profiel toevoegen, zoals bijvoorbeeld een profielfoto, je woonsituatie, je opleiding, interesses en merken. Dit is handig voor andere gebruikers die je profiel bekijken, maar ook voor Website omdat Website op deze manier beter aan je wensen kan worden aangepast.
  3. Tijdens het aanmaken van je Website account kun je aangeven wie jouw account mag zien (Niemand, Vrienden, Vrienden van vrienden, Iedereen of een selectie die je zelf maakt).
  4. Ook kun je tijdens het aanmaken van je Website account aangeven per e-mail informatie van derden te willen ontvangen.
 2. Automatisch Gegenereerde Informatie
  1. Om Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft Website bepaalde informatie nodig. Website verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Website. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, account nummer, de pagina's die je op Website bezoekt en "cookies".
 3. Cookies
  1. Door gebruik van de diensten van Website kunnen diverse cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Website kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
  2. Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over welke cookies door Website worden gebruikt.
  3. Bij het bezoeken van de Website kunnen eigen Website cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Website, worden door Website op jouw computer opgeslagen en Website heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door Website bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.
  4. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat Website geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze "third party cookies". Website kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. Website zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er op Website alleen advertenties van betrouwbare adverteerders worden geplaatst.
  5. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Website of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Website.
  6. Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Website account.
  7. Soorten cookies
   1. Hash_One: Een functionele cookie waardoor je op Website blijft ingelogd.
   2. Hash_Two: Een functionele cookie waardoor je op Website blijft ingelogd.
 4. Voor welke doeleinden zal Website informatie over jou gebruiken?
  1. Gebruik door Website
   1. Om de diensten van Website aan te bieden.
   2. Website gebruikt de informatie over Leden om haar diensten aan te bieden, dus om Website te kunnen laten werken en om aanvullende diensten aan te kunnen bieden.
   3. Om met jou te communiceren over Website en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Website.
   4. Website gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om jouw vragen over de website te beantwoorden en je te updaten over Website diensten.
   5. Wij bij Website hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. Website zal je dan ook alleen informatie over diensten van Website toesturen als we denken dat we je daar een plezier mee doen. (bijvoorbeeld voor een vriendenverzoek of wanneer een van je vrienden jarig is) en een vriendennieuwsbrief (een 2-wekelijkse e-mail met de nieuwste foto's, video's, blogs, advertenties & tips van je vrienden).
   6. Verder ontvang je over verschillende gebeurtenissen notificaties (bijvoorbeeld voor een vriendenverzoek of wanneer een van je vrienden jarig is) en een vriendennieuwsbrief (een 2-wekelijkse e-mail met de nieuwste foto's, video's, blogs, advertenties & tips van je vrienden).
   7. Om Website aan te passen aan jouw wensen en behoeften.
   8. Website gebruikt de informatie over jou om Website beter op jouw wensen en behoeften af te stemmen. Zo kan informatie over jou bijvoorbeeld worden gebruikt om te zorgen dat je advertenties te zien krijgt die beter bij jou passen. Zo probeert Website te voorkomen dat mannelijke Leden maandverbandreclame zien, en vrouwelijke Leden reclame voor scheermesjes (mannen die toch geïnteresseerd zijn in maandverband kunnen dat aangeven).
   9. Website kan de informatie die jij op de website plaatst gebruiken in welke media dan ook voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Website (zie ook artikel 5.2 van de gebruiksvoorwaarden). Website zal jouw informatie zonder jouw toestemming niet gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden van derde partijen.
   10. Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.
   11. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. Website legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Website wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen. Maar ook als Leden worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. Website gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Derden die voor Website gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres.
  2. Gebruik door derden
   1. Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan Website je een e-mail bericht van een derde sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van Website kunt ontvangen.
   2. Website verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, Website meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 5. Diensten van derden
  1. Op de website van Website worden ook diensten van derden aangeboden. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan Website moet verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval met Website Mobile en Website Afrekenen.
  2. Ook kan de Website site hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Website heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacybeleid van Website heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Website zijn verkregen. Website accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.
  3. Verder is het zo dat Website derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de Website API. Dit zijn, kort gezegd, applicaties die gebruik maken van Website. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan Website gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens Website gemaakt. Website heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met jouw gegevens gebeurt, als je gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als je een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van jouw (persoons)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Website
 6. Op welke wijze beschermt Website jouw persoonlijke informatie?
  1. Website neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs op de redatie van Website niemand er toegang tot heeft.
 7. Doorgifte naar landen buiten de EU
  1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Website gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Alle informatie op de website van Website is namelijk opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat Website in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen opslaan. Als dat het geval is, zal de informatie op de profielen van Leden dus ook in het buitenland worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Website hier op enig moment toe overgaan, dan zullen leden hierover altijd eerst worden geïnformeerd.
  2. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens.
  3. Je kunt je eigen (persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen of verwijderen in jouw account.
  4. Als je je profiel van Website wilt verwijderen, dan kan dat. Nadat je je profiel hebt verwijderd, zal Website al jouw persoonsgegevens wissen. Dat betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je je profiel ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment toch weer gebruik wil maken van Website . Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.
 8. Mogen minderjarigen gebruik maken van Website?
  1. In beginsel mag iedereen gebruik maken van Website en kan iedereen een Website account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Website account aanmaakt. Door dit Privacybeleid te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.
 9. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?
  1. Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

Over Snoeten.nl

Doneren

Om een donatie te doen zijn de volgende gegevens nodig.

Naam
Nick Long
T.A.V.
Snoeten.nl donatie
IBAN
NL94 ABNA 0121 7251 38